Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: Miloš Horník - STAROKNIH
Ulica a číslo: Jilemnického 4007/53
Mesto a PSČ: Martin, 03601
Štát: Slovensko 
IČO: 50069209 
DIČ: 1086322523

Zodpovedná osoba a kontakt

Bc. Miloš Horník
E-mail: info@staroknih.sk 
Tel. č.: 0949 536 626

0) Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky uzatvárajú zmluvu medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakúpila tovar z e-shopu www.staroknih.sk. Predávajúci je fyzická osoba poskytujúca tovar na e-shope www.staroknih.sk.

1) O registrácii

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "STAROKNIH" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Kupujúci si pri registrácii môže zvoliť, či súhlasí so zasielaním noviniek na e-mail. Službu zasielania noviniek e-mailom môže kupujúci kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "staroknih@gmail.com".

Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade neočakávaných okolností, ktoré môžu zapríčiniť systémové chyby. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, pričom k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po kupujúcom požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom.

Storno objednávky

Ak kupujúci urobí storno objednávky do 12 hodín, považuje predávajúci objednávku za zrušenú. Storno môže kupujúci poslať e-mailom na: staroknih@gmail.com. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a číslo objednávky kupujúceho.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Tovar doručovaný Slovenskou poštou – Listová zásielka, Obchodný balík

Poštovné je v rámci Slovenskej republiky jednotné, a to 2,50€. Ak sa jedná o objednávku do Českej republiky, spôsob platby sa uskutoční výhradne prevodom na účet. Poštovné je aj v tomto prípade jednotné, a to 8€.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude kupujúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a predávajúci nemá žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 10 kg.

Tovar doručovaný službou Zásielkovňa

Poštovné je v rámci Slovenskej republiky jednotné, a to 2,50€. Ak sa jedná o objednávku do Českej republiky, spôsob platby sa uskutoční výhradne prevodom na účet. Poštovné je aj v tomto prípade jednotné, a to 4€.

Tovar bude kupujúcemu doručený na vybrané výdajné miesto siete Zásielkovňa. V čase expedície zásielky bude kupujúcemu doručený e-mail s informáciami o odoslaní, spolu s číslom zásielky. Polohu zásielky je možné overiť tu. O doručení na výdajné miesto bude kupujúci informovaný prostredníctvom SMS a e-mailom, v ktorých budú uvedené možnosti vyzdvihnutia spolu s heslom pre vyzdvihnutie. Zásielka bude na výdajnom mieste uložená k vyzdvihnutiu 14 kalendárnych dní. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 5kg. 

3a) U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepraviteľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy a platby.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená maximálne do štyroch pracovných dní odo dňa odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

Na použitý tovar sa záruka nevzťahuje. Antikvárne knihy sú použitým tovarom, preto na tento tovar predávajúci neposkytujeme záruku.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

6) Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Ku kúpnej cene, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

Prosím berte na vedomie, že podľa §7, ods.6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru. Pod ochranným obalom sa rozumie obal, do ktorého je objednávka zabalená a v ktorom je následne odoslaná.

V špecifických prípadoch, ktoré predávajúci prehodnotí, je možné zásielku vrátiť do 14 dní.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Na požiadanie predávajúci zašle kupujúcemu podacie číslo jeho objednávky.

Postup pri vrátení tovaru v špecifickom prípade

Kupujúci kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu: info@staroknih.sk. Následne predávajúci prehodnotí špecifickosť situácie a oboznámi kupujúceho ohľadom výsledného stanoviska vo veci vrátenia tovaru. Ak predávajúci schváli vrátenie tovaru, kupujúci pripraví zásielku podľa popisu nižšie. 

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná a v stave, v akom ju prebral kupujúci pri dodávke tovaru. K tovaru kupujúci priloží doklad o kúpe. Kupujúci vždy použije baliaci papier alebo kartón, tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov či produktov. Kupujúci neposiela tovar na dobierku, je mu odporučené tovar poistiť. Náklady za prepravu predávajúci neprepláca.

8) Spôsoby úhrady

Spôsoby úhrady možno vybrať v rovnakom kroku objednávky, ako výber dopravy. Kupujúci si môže vybrať z nasledovných spôsobov:

Platba prevodom na účet - pri výbere tejto možnosti kupujúci obdrží všetky údaje potrebné k platbe. Tovar predávajúci expeduje po obdržaní platby na jeho bankový účet.

Dobierka - objednaný tovar predávajúci zašle kupujúcemu prostredníctvom zvoleného dopravcu a pri prevzatí tento tovar kupujúci uhradí v hotovosti. 

Paypal - za objednaný tovar kupujúci zaplatí prostredníctvom služby Paypal. Tovar predávajúci expeduje po obdržaní platby na jeho Paypal účet.

 

 

Obchodné podmienky sú platné od 1.12.2015 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.